Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Czwartek, 20 Styczeń 2022 Imieniny: Fabiana i Sebastiana

Aktualności

Komunikat dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych.

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do:
1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim
2. Wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia – I raty
w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.
Niezłożenie oświadczenia oraz/lub niedokonanie opłaty raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty lub wygaśnięciem zezwolenia.
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosić można:
 
na indywidualny rachunek bankowy Przedsiębiorcy
lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy:
 Nr rachunku: 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001
 
  W kasie Urzędu Gminy w godzinach:
  Poniedziałek: od 800 do 1430
  Wtorek: od 730 do 1400
  Środa: od 730 do 1400
  Czwartek: od 700 do 1430
  Piątek: od 730 do 1400
 
 
Urząd Gminy Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, Tel. 89 755 39 09
czytaj dalej

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE PROJEKTÓW TZW. UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego mając na celu zapewnienie możliwie najszerszego udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów uchwał, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973), uprzejmie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące:
 1. Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
 2. Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińskomazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
Spotkanie odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godzinie 1000, w formie on-line przy użyciu aplikacji webex.
 
Informacje organizacyjne:
Spotkanie jest częścią trwających konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Projekty tzw. uchwał antysmogowych udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (BIP) pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/ , w zakładce: „Konsultacje społeczne”, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procedur i przebiegu konsultacji.
Na spotkaniu zostaną omówione założenia projektów tzw. uchwał antysmogowych dla obszarów miast i terenów poza obszarami miast, następnie chętne do zabrania głosu osoby będą miały 2 minuty na przedstawienie swoich uwag, opinii i wniosków.
Spotkanie będzie nagrywane, a przedłożone uwagi zostaną rozpatrzone po spotkaniu konsultacyjnym.
Wszystkie wypowiedzi zostaną potraktowane jako uwagi wniesione ustnie do protokołu, w ramach konsultacji społecznych.
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres a~.~nowik~@~warmia~.~mazury~.~pl wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 18 stycznia br.
Jednocześnie przypominamy, że konsultacje społeczne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych potrwają do 21 stycznia 2022 r. włącznie. Do tego czasu można składać uwagi do ww. projektów uchwał zgodnie z procedurami określonymi na stronie https://bip.warmia.mazury.pl/, w zakładce: Konsultacje społeczne przy użyciu formularza zgłaszania uwag, opinii i wniosków.

Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z obowiązkiem nałożony m art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób f izy czny ch w związku z przetwarzaniem dany ch osobowy ch i w sprawie swobodnego przepły wu takich dany ch (RODO), poniżej przekazujemy inf ormacje doty czące przetwarzania Pani/Pana dany ch osobowy ch:
 1. Administratorem dany ch osobowy ch jest Województwo Warmińsko – Mazurskie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olszty n;
 2. Administrator wy znaczy ł Inspektora Ochrony Dany ch, z który m kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury .pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wy pełnienia przez administratora ciążący ch na nim obowiązków prawny ch, w ty m w szczególności zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu wy mieniony ch na wstępie dokumentów, a podstawą prawną przetwarzania dany ch osobowy ch jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia;
 4. dane osobowe nie będą przekazy wane inny m odbiorcom;
 5. dane osobowe będą przechowy wane przez okres niezbędny do wy konania wszy stkich obowiązków administratora wy nikający ch z przepisówpowszechnie obowiązującego prawa;
 6. w każdy m czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie dany ch osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Dany ch Osobowy ch;
 8. podanie dany ch osobowy ch jest dobrowolne.

Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS na rok 2022 -PUP Kętrzyn

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie zaprasza Pracodawców mających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu kętrzyńskiego, zainteresowanych ubieganiem się w roku 2022 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest  oszacowanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS na rok 2022.
 
 
Ankietę badającą zapotrzebowanie pracodawców na środki rezerwy KFS na rok 2022 prosimy do dnia 27.01.2022r. do godziny 10.00 pozostawić  w skrzynce na korespondencję mieszcząca się  bezpośrednio przy wejściu  do urzędu na I piętrze lub  przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marlena.antol@ketrzyn.praca.gov.pl.

Ankieta ma charakter badawczy i nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron. Na podstawie pozyskanych od Państwa informacji, PUP oszacuje środki rezerwy KFS na rok 2022, a następnie przekaże zapotrzebowanie na środki rezerwy KFS na rok 2022 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

W przypadku pytań służę pomocą: Marlena Antol, telefon: 89 752 57 33
 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i 500+ w ZUS

Od 2022 roku ZUS wypłaca rodzinny kapitał opiekuńczy
 
Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można składać wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.
- Od nowego roku kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie wypłacane jest w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane  – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
 
Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.
Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 
- Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna – mówi Anna Ilukiewicz, rzecznik ZUS w województwie warmińsko-mazurskim
 
Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona - tj. podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona 1000 zł do 500 zł miesięcznie, na wniosek rodzica, przy czym taką dyspozycję można będzie złożyć tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.
Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.
 
- Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego – dodaje rzeczniczka
 
Ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc). Tutaj też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. 
                                                                                                                                                                               
Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie w placówce.
Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. 
 
Anna Ilukiewicz
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS  
województwa warmińsko-mazurskiego
 
Od 1 stycznia wnioski o 500+ do ZUS tylko elektronicznie

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłaca. Gminy Natomiast będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.
 
- Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami gmin – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
- Natomiast od 1 stycznia 2022 r. aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na okres do 30 maja 2022 r. rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS – dodaje profesor.
- Co ważne, wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną – mówi Anna Ilukiewicz, rzecznik ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

 
Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do ZUS. Zmienia się także sposób wypłaty świadczenia. Zgodnie z nowelizacją świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w postaci elektronicznej na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów.
_____________________________________________________________________
Przykład 1
Pani Maria wniosek o świadczenie wychowawcze na swoją 15-letnią córkę Elę, złożyła 30 września 2022 r. zaznaczając, że ubiega się o świadczenie na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r do 31 maja 2023 r. Pani Marii przyznamy prawo do świadczenia wychowawczego od pierwszego dnia miesiąca złożenia wniosku, czyli od 1 września 2022 r do końca danego okresu świadczeniowego, czyli do 31 maja 2023 r., a pierwsza wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi za wrzesień 2022 r.
Przypominamy, że w przypadku złożenia wniosku po 31 maja roku w którym rozpoczyna się okres świadczeniowy prawo do świadczenia przysługuje począwszy od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, do końca okresu świadczeniowego, tj. do dnia 31 maja 2022 r. Skoro pani Maria złożyła wniosek 30 września, to świadczenie może być przyznane od 1 września, czyli od miesiąca, w którym złożono wniosek. Aby uzyskać prawo do świadczenia od początku nowego okresu świadczeniowego, trzeba złożyć wniosek między 1 lutego a 30 czerwca danego roku.
 
Przykład 2
Jeżeli rodzic złoży wniosek o świadczenie 500+ na nowonarodzone dziecko w okresie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka to prawo i wypłata przysługuje od dnia urodzenia się dziecka. I tak, jeśli dziecko urodziło się 10 grudnia 2021 r., a matka wniosek do ZUS złożyła 5 lutego 2022 r. na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. (czyli na trwający okres świadczeniowy), to w związku z tym, że matka dziecka zmieściła się w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, prawo do świadczenia 500+ powstaje od dnia urodzenia dziecka, czyli od 10 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. Warto dodać, że od 1 lutego 2022 r. matka dziecka mogłaby już złożyć wniosek również na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
Prawo do świadczenia będzie ustalone przez ZUS pomimo tego, że dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2022 r. Gdyby wniosek miał zostać złożony jeszcze przed 1 stycznia 2022 r., to trafiłby on do rozpatrzenia przez właściwy ośrodek gminny lub powiatowy. Z kolei jeśli matka złożyłaby ten wniosek 11 marca 2022 r., nie zmieściłaby się w terminie 3 miesięcy od urodzenia się dziecka. W takiej sytuacji prawo do świadczenia powstałoby od miesiąca w którym złożono wniosek, tj. od 1 marca 2022 r.
 
Przykład 3
Ile wynosi świadczenie wychowawcze, gdy obejmuje ono pierwszy, niepełny miesiąc życia noworodka. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się 12 września, to rodzicom wypłacimy świadczenie wychowawcze za wrzesień w niepełnej, proporcjonalnej do liczby dni wysokości, a w pozostałe miesiące już w kwocie 500 zł. Rodzic otrzyma we wrześniu świadczenie w wysokości 316,70 zł. Wrzesień ma 30 dni, oznacza to, że 500 zł należy podzielić przez 30 dni, a następnie pomnożyć przez liczbę dni, które pozostały do końca miesiąca, czyli przez 19 dni (licząc od dnia 12 września):
500 zł : 30 dni x 19 dni = 316,70 zł.
Podobnie niepełną wysokość świadczenia otrzyma rodzic, w miesiącu, w którym dziecko kończy 18 lat. I tak, jeśli dziecko kończy 18 lat w dniu 11 października, to rodzicom wypłacimy świadczenie wychowawcze w październiku w wysokości 161,30 zł. Październik ma 31 dni, co oznacza, że 500 zł należy podzielić przez 31 dni, a następnie pomnożyć przez 10 dni w październiku (nie uwzględnia się dnia, w którym dziecko kończy 18 lat):
500 zł : 31 dni x 10 dni = 161,30 zł.
                                                                                                                                                                               
Anna Ilukiewicz
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS  
województwa warmińsko-mazurskiego
 

Zaproszenie mieszkańców Gminy Reszel.

 • 11-01-2022
 • Autor: Piotr Chamik
 • drukuj
 
 
STRATEGIA ROZWOJU
GMINY RESZEL
na lata 2022 – 2030
 
KONULTACJE SPOŁECZNE
 
 
 
 
Zapraszamy mieszkańców Gminy Reszel na spotkanie.
W związku z opracowaniem dokumentu strategicznego dla Gminy Reszel tj.Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030
 
z a p r a s z a m
 
w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 1100
do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu
przy ul. A. Mickiewicza 4 (sala widowiskowa),
 
gdzie odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu dokumentu „Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Reszel”, będącego wstępem do opracowania Strategii.
 
Celem spotkania będzie analiza mocnych i słabych stron Gminy Reszel, określenie potrzeb i  oczekiwań w  obszarach wymagających wsparcia oraz niezbędnych przedsięwzięć.
 
Serdecznie zapraszam mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych, jednostek organizacyjnych, jednostek kultury, podmiotów gospodarczych do uczestnictwa w spotkaniu.
 
 
 
BURMISTRZ RESZLA
 Marek Janiszewski
 
 

Życzenia

Rozkład jazdy autobusów

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Rozkład jazdy

Ogłoszenie

W dniu 07 stycznia 2022 r.
(piątek)
 
URZĄD GMINY W RESZLU

nieczynny 

Betlejemskie Światełko Pokoju zawitało do Reszla

Burmistrz Reszla Marek Janiszewski w wigilijny poranek odebrał Betlejemskie Światło Pokoju. Delegacja harcerzy wraz z komendantem Szczepu Harcerskiego ,,WATRA" hm. Dariuszem Nawrockim przybyła do urzędu, aby podobnie, jak w ubiegłym roku przekazać lampion z ogniem odpalonym w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. 
czytaj dalej

Sesja budżetowa

15 grudnia 2021 roku odbyła się XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Reszlu. Podczas posiedzenia Radni podjęli Uchwałę Budżetową na 2022 rok. Po odczytaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, odczytane zostały opinie Komisji Stałych, w tym Komisji Budżetu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały. 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 8
Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: SzczepieniaBaner: Szepienia-infoBaner: NieruchomosciBaner: Unia EuropejskaBaner: PFCBaner: SesjeBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 7553900 - centrala
fax. (89) 7550758
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611