Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 8 Marzec 2021 Imieniny: Beatyi

Edukacja

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Komunikat Dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu
o terminieI etapu rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do
klasy I 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Reszlu
 
 1. Postanowienia ogólne.
  1. Do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/21 przyjmowane są:
   1. Dzieci w wieku 7 lat urodzone w 2013 roku 
   2. Dzieci w wieku 6 lat urodzone w roku 2014 na wniosek rodzica, jeśli dziecko  korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej potwierdzającej możliwość rozpoczęcia nauki w szkole;

    Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie:
    • zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku - dotyczy dzieci spoza obwodu; 
    • oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów*, na przetwarzanie danych osobowych dziecka, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
      
  2. Dokumenty można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły od dnia 2 marca 2020. Zgłoszenie i wniosek są również do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.sp3.reszel.pl w zakładce Rekrutacja do szkoły / dokumenty do pobrania.
  3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  4. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
    
 2. Rekrutacja
  1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
   1. Złożenie zgłoszenia lub wniosku w sekretariacie szkoły w terminie od 2 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. w godz. 8.00-15.00;
   2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
   3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły nie później niż do 29 marca 2020 roku
   4. postępowanie odwoławcze;
   5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.
  2. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 
  3. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych przez Radę Miejską w Reszlu w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej.
  4. Publikacja wyników naboru odbędzie się po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 29 marca poprzez zamieszczenie  list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń w szkole.
  5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się 21 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 
    
 3. Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji
  Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów*, na przetwarzanie danych osobowych dziecka, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lub wymaganymi oświadczeniami, niezbędnymi do realizacji procesu rekrutacji.
  1. Wniosek i oświadczenia pobiera się w sekretariacie zespołu ul. Konopnickiej 2 lub ze strony www.sp3.reszel.pl w zakładce rekrutacja do szkoły / dokumenty do pobrania.
  2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się do 14 marca br. do dyrektora szkoły pierwszego wyboru (sekretariat zespołu ul. Konopnickiej 2).
    
 4. Procedura  odwoławcza
  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do K1misji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
  3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
  4. Dyrektor zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: SzczepieniaBaner: Szepienia-infoBaner: KoronaBaner: korona2Baner: NSP 2021Baner: NSP-naborBaner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: polski ebazarekBaner: Unia EuropejskaBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 7553900 - centrala
fax. (89) 7550758
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611