Pozostałe aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o możliwości składania uwag, opinii i sugestii dotyczących dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Reszel i w podległych jednostkach organizacyjnych

  • 12-11-2020
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RESZLA
 
W związku z zarządzeniem Nr 93/2020 Burmistrza Reszla z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, na podstawie przyjętego Planu Działania Na Rzecz Poprawy Zapewnienia Dostępności Osobom Ze Szczególnymi Potrzebami Na Lata 2020 – 2021, zawiadamiam o możliwości składania uwag, opinii i sugestii dotyczących dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Reszel i w podległych jednostkach organizacyjnych w terminie do dnia 31.12.2020 r.
Zapraszamy do podzielenia się Państwa opinią na temat zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez wypełnienie ankiety, dostępnej na stronie internetowej Urzędu www.gminareszel.pl oraz udostępnionej w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Rynek 24 w Reszlu.  
Pozyskane od mieszkańców informacje posłużą nam w celu stwierdzenia istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz umożliwią zasięgnięcie opinii mieszkańców na temat możliwości ich usunięcia.
Z przeprowadzonych działań sporządzony zostanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski
 
 
ANKIETA
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Reszla, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel.
  • Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Reszlu jest Dorota Brandeburg, tel. 782348222, email: iod@gminareszel.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wybranych usług świadczonych przez Urząd Gminy w Reszlu na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych Urzędu Gminy w Reszlu.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych Urzędu Gminy w Reszlu, w tym również zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji.
Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: SzczepieniaBaner: Szepienia-infoBaner: KoronaBaner: korona2Baner: NSP 2021Baner: NSP-naborBaner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: polski ebazarekBaner: Unia EuropejskaBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU