Aktualności

Gmina Reszel po raz drugi wygrała sprawę o wysokość dotacji dla byłego przedszkola

  • 19-03-2024
To już drugie postępowanie sądowe, złożone przeciwko Gminie Reszel. W tej sprawie, sąd przychylił się do argumentów podnoszonych przez pozwaną gminę Reszel i przyznał jej rację, oddalając powództwo w całości. 
Pierwszy pozew złożony został przez prowadzącą Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Reszlu w 2020 r. Pozew o zapłatę dotyczył wypłaty dotacji w zaniżonej zdaniem strony powodowej wysokości na 1 dziecko w latach 2012-2016 . Kwota, na jaką opiewał wówczas pozew, wyliczona została jako różnica pomiędzy kwotą wypłaconą przez Gminę na 1 dziecko za 1 miesiąc w każdym z w/w roku a kwotą, zdaniem powoda należną. 
 
Sąd Okręgowy w Olsztynie w 2020 roku oddalił powództwo przeciwko Gminie Reszel, wskazując w uzasadnieniu, m.in. iż umową cesji prowadząca przedszkole przekazała roszczenie o zapłatę spółce z którą podpisała przedmiotową umowę. Zarzuty strony podniesione w pozwie a także w apelacji co do słuszności roszczenia nie podzielił ani Sąd Okręgowy w Olsztynie ani również Sąd Apelacyjny w Białymstoku, który wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2021 r. apelację oddalił.
 
Podmiot, któremu umową cesji prowadząca przedszkole przekazała roszczenie w sprawie zapłaty dotacji w zaniżonej jej zdaniem wysokości złożył przeciwko gminie w dniu 19.07.2022 r. drugi pozew domagając się zapłaty na podstawie posiadanej umowy cesji. W pozwie o zapłatę domagano się wypłaty dotacji na 1 dziecko w Przedszkolu Niepublicznym Słoneczko w Reszlu w latach 2012-2016 w „prawidłowej” wysokości wyliczonej przez powoda.
 
Nadmienić należy, iż gminy z tym podmiotem nie łączył żaden stosunek prawny, ale z uwagi na fakt, iż rozstrzygnięcie spraw tego typu poddano sądom powszechnym, na gruncie kodeksu cywilnego było to dopuszczalne. Należy jednak pamiętać, iż dotacja miała trafiać do dziecka uczęszczającego do przedszkola i zgodnie z ustawą podlegała rozliczeniu.
 
Sprawa ponownie toczyła się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. W grudniu 2023 r, rozszerzono powództwo, Rozszerzenie dotyczyło, ze względu na zbliżający się termin przedawnia, całego 2013 roku.
 
W dniu 15 marca 2024 r. Są Okręgowy w Olsztynie Wydział I Cywilny ponownie oddalił powództwo złożone przeciwko Gminie Reszel.
 
Sąd jednoznacznie wskazał, iż powód nie udowodnił, że prowadząc przedszkole poniósł szkodę w majątku osobistym, z uwagi na zużycie go na potrzeby prowadzonego przedszkola a roszczenie dochodzone przez powódkę nie jest roszczeniem o zapłatę brakującej części dotacji lecz roszczeniem o odszkodowanie – naprawienie szkody, jaką ewentualnie poniosła osoba prowadząca przedszkole.
 
Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż przez cały okres istnienia przedszkola gmina nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia a następnie, na wniosek osoby prowadzącej przedszkole - umowy dzierżawy (ustalając preferencyjną kwotę czynszu rocznego) oddała do dyspozycji wyposażony budynek po byłym przedszkolu a także dokonywała nakładów z budżetu gminy w latach 2010 - 2014 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU