Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Wtorek, 25 Czerwiec 2024 Imieniny: Łucji i Wilhelma

E-usługi

Wdrożenie e-usług w gminie Reszel

„Wdrożenie e-usług w gminie Reszel”
 
projekt  realizowany w ramach :
Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”
Działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” 
Opis projektu :
 
Przedmiotem projektu jest uruchomienie 13 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Gminy w Reszlu (UG) oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w UG.
Uruchomione e-usługi charakteryzują się wysokim poziomem dojrzałości (5 usług zapewniających interakcję dwustronną oraz 8 usług transakcyjnych z mechanizmami personalizacji), większość z nich charakteryzuje wysoki potencjał korzystania (dotyczą często załatwianych spraw). Uruchomienie e-usług zostało połączone z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych w UG i modernizacją infrastruktury sieciowo – sprzętowej w zakresie niezbędnym dla wykonywanych wdrożeń. W ramach projektu zintegrowano systemy informatyczne UG, wykorzystano możliwości platformy ePUAP oraz uruchomiono dedykowane rozwiązanie front-office dla mieszkańców. Systemy informatyczne wdrożone w ramach projektu spełniają wymagania dotyczące interoperacyjności wskazane w przepisach prawa oraz wymagania WCAG 2.0 w zakresie dostępności. Rozwiązania zrealizowane w projekcie uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych.
Projekt wpisuje się w założenia określone w SzOOP „Cyfrowy region” RPO WiM, ponieważ w całości opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych: wdrożenie systemów informatycznych w UG i zakup niezbędnego sprzętu. Wykorzystanie tych technologii będzie służyć osiągnięciu celów projektu: cyfryzacji procedur administracyjnych oraz zwiększeniu dostępności usług publicznych przez udostępnienie ich drogą elektroniczną.
Projekt realizuje cel osi priorytetowej „Cyfrowy region” (zwiększenie podaży publicznych e-usług) bezpośrednio poprzez udostępnienie przez gminę Wnioskodawcy nowych e-usług. W projekcie wykonano kolejno: (1)opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, (2)działania promocyjne, (3)zapewnienie nadzoru inżyniera projektu, (4) roboty budowlane (5)zakup środków trwałych oraz licencji na oprogramowanie,(6)zakup i realizację usług informatycznych.
 
Cele projektu:
 
Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Reszlu. Cel bezpośredni projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
 1. Informatyzacja procesów wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Reszlu poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury;
 2. Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Reszlu poprzez:
  1. umożliwienie korzystania z tych usług drogą elektroniczną,
  2. udostępnienie rozwiązań front-office uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.
Cele projektu są zbieżne z celem szczegółowym osi priorytetowej „Cyfrowy region” RPO WiM określonym jako „zwiększenie  wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących usługi publiczne”.
Oś priorytetowa „Cyfrowy region” w ramach RPO WiM realizuje cel tematyczny „zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK” (określony w artykule 9 punkt 2 „rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów”), a w jego ramach – priorytet inwestycyjny „wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia” (określony w artykule 5 punkt 2 podpunkt c „rozporządzenia w sprawie EFRR”).
Cel osi priorytetowej „Cyfrowy region” RPO WiM został zrealizowany w ramach projektu poprzez rozbudowę i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających procesy wewnętrzne w Urzędzie Gminy i udostępniających e-usługi.
Zgodnie z powyższym realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu specyficznych dla RPO WiM w ramach osi priorytetowej „Cyfrowy region”:
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja
 
Poprzez zgodność z celem szczegółowym osi priorytetowej „Cyfrowy region”, cele projektu są także zbieżne z celami szczegółowymi działania w ramach tej osi priorytetowej, wskazanego w „Szczegółowym opisie osi priorytetowej Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” – Działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.
Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu dla Działania 3.1:
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja
 
Modernizacja infrastruktury sprzętowej urzędu – zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz roboty budowlane (modernizacja okablowania strukturalnego oraz przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni) pozwoliły władzom Gminy na wdrożenie
w ramach projektu systemów podnoszących wydajność pracy w jednostce i umożliwiających lepszą obsługę interesantów.
Zakupione, wdrożone oraz zmodernizowane w ramach projektu systemy back-office (systemy dziedzinowe, w tym nowy system do obsługi podatków, system elektronicznego obiegu dokumentów) pozwalają pracownikom Urzędu na automatyzację procedur wewnętrznych, a przez to szybsze procedowanie spraw, wyeliminowanie pomyłek, redukcję obciążenia żmudnymi powtarzalnymi czynnościami prowadzącą do poprawy jakości pracy. Z punktu widzenia mieszkańców działania te spowodują skrócenie czasu załatwienia sprawy oraz stworzą podstawy dla udostępnia możliwości załatwiania spraw przez Internet. Z punktu widzenia władz Gminy działania spowodują poprawę wydajności pracy i redukcję kosztów funkcjonowania Urzędu.
Zakup i wdrożenie oprogramowania front-office (CPeUM), opracowanie i wdrożenie e-usług na ePUAP umożliwia mieszkańcom korzystanie z usług publicznych w dogodnym czasie i dowolnym miejscu, bez potrzeby wychodzenia z domu. Ma to szczególne, oczywiste znaczenie dla mieszkańców niepełnosprawnych. Dla pracowników urzędu oznacza to zmniejszenie obciążenia żmudnymi czynnościami związanymi z obsługą dokumentów papierowych (rejestracja, wprowadzanie danych z tych dokumentów do wielu systemów). Możliwość obsługi interesanta przez Internet oznacza dla władz gminy mniejsze koszty funkcjonowania jednostki (koszty wydruków, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej).
 
Osiągnięte wskaźniki produktu:
 1. Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) – 1 szt.
 2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) – 1 szt.
 3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 2 szt.
 4. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 5 szt.
 5. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja – 13 szt.
 6. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – dwustronna interakcja – 8 szt.
 
Wartość projektu :
 1. Wydatki całkowite ogółem:   1 105 821,56 zł
 2. Wydatki kwalifikowane:         1 058 888,00 zł
 3. Wydatki niekwalifikowane:         46 933,56 zł
 
Dofinansowanie realizacji Projektu - współfinansowanie Unii Europejskiej  - wynosi : 85,00 % wydatków kwalifikowanych tj. 900 054,80 zł    
 
Wkład Gminy Reszel wynosi ogółem : 205 766,73 zł
 1. 158 833,17 zł - 15,00 % wydatków kwalifikowanych
oraz
 1. 46 933,56 zł - wydatki niekwalifikowane
 
W ramach projektu wdrożono i uruchomiono portale:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 755 39 00 - centrala
fax. (89) 755 07 58
 
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611