Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Wtorek, 25 Czerwiec 2024 Imieniny: Łucji i Wilhelma

Rozwój przestrzeni publicznej

Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku

„Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”
 
projekt realizowany w ramach:
Osi Priorytetowej 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji”
Działania 8.1 – „Rewitalizacja obszarów miejskich”
Cele projektu:
Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru, która ma zadanie promować włączenie społeczne mieszkańców, walkę z ubóstwem, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców. Degradacja techniczna, społeczna i fizyczna w Reszlu przełożyła się na pogorszenie jakości życia mieszkańców. Zaniedbania w zakresie infrastruktury technicznej doprowadziły do zubożenia oferty rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej w mieście. W zwartej zabudowie praktycznie nie ma miejsca na obszary zielone, miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Naturalną enklawą jest zachowany, naturalny obszar drzewostanu i zieleni stanowiący Park Miejski. Obszar ten wymaga pilnej naprawy i przywrócenia tego miejsca społeczności Reszla do celów integracji społecznej i szeroko rozumianych nowych funkcji społecznych w tym: edukacyjnych, wypoczynku, rekreacji i sportu dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – realizuje przesłanki procesu rewitalizacji, ponieważ dąży do przemian społecznych, ekonomicznych i przestrzennych w obszarze rewitalizacji.
 
Podział zadań ze względu na pełnione funkcje wraz z zrealizowanymi działaniami:
 1. Przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu: zagospodarowanie, oświetlenie, monitoring
 2. Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu: zagospodarowanie, oświetlenie, instalacje sanitarne - wodociąg, kanalizacja i fontanna, monitoring
 3. Likwidacja osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w parku miejskim w Reszlu: przebudowa kanalizacji deszczowej, umocnienie skarp
 4. Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu: budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchnie
 5. Ponadto nadzór inwestorski i promocja.
 
Realizacja projektu:
 • Burmistrz Reszla - zarządzanie projektem
 • Dział Techniczno- Budowlany - przygotowanie zamówień publicznych, prowadzenie i rozliczanie inwestycji
 • Dział Budżetowo-Finansowy - rozliczanie finansowo–księgowe
 • Inspektor nadzoru - nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i ich jakością
 
Nadrzędny cel projektu jest tożsamy z celem osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 i jest nim: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, realizowany przez następujące cele:
 
 1.  Integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Wzmocnienie poczucia tożsamości, identyfikacji, integracji międzypokoleniowej mieszkańców dzięki pozytywnym efektom procesu rewitalizacji. Zmodernizowany Park Miejski wraz z jego elementami: amfiteatrem, altanami, placami zabaw, skate parkiem czy torem rowerowym będzie doskonałym miejscem do spotkań oraz obserwacji innych użytkowników, co pozwoli na lepszą integrację i wzajemne poznanie mieszkańców.
 
 1. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania aktywizacyjne i edukacyjne.
Odnowa jakości krajobrazu miejskiego jest pretekstem do aktywizacji społecznej i tym samym rzeczywistego ożywienia rejonu. Całość obiektu służyć będzie aktywności artystycznej i społecznej mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Wspólne przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne przyczynią się do większej aktywności mieszkańców, w tym osób starszych i niepełnosprawnych co niewątpliwie stanowi dużą korzyść społeczną.
 
 1. Wzrost kompetencji życiowych i zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji.
W celu zwiększenia kompetencji życiowych i zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji, Klub Integracji Społecznej – w skrócie KIS przeprowadzi cykl warsztatów w ramach projektu komplementarnego „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Warsztaty ukierunkowane będą nie tylko na wzrost kompetencji zawodowych, ale również na warsztaty rodzinne dla osób z problemami wychowawczymi. Miejscem tych warsztatów będzie nie tylko Miejski Ośrodek Kultury, gdzie będzie siedziba Klubu Integracji Społecznej, ale również Park Miejski.
 
Ponadto cel główny projektu został zrealizowany poprzez cel infrastrukturalny oraz jego cele szczegółowe:
„Racjonalne kształtowanie przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie wysokiej dostępności i odpowiedniego standardu infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców”:
 • Rozwój infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej
Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych Parkowi Miejskiemu w Reszlu przyczynią się do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym miasta, w tym również udziału osób niepełnosprawnych. Należy zaznaczyć, że powstała infrastruktura będzie wykorzystywana przez KIS w celu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego.
 • Rozwój infrastruktury społecznej zwiększający uczestnictwo mieszkańców obszaru rewitalizowanego w życiu publicznym, kulturalnym
Modernizacja amfiteatru będzie odpowiadać szerokiemu gronu użytkowników, zapewniając im kulturalną rozrywkę, ale przede wszystkim dając okazje do spotkań. Takie działania będą przyczyniać się do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców obszaru rewitalizowanego w życiu publicznym. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy atrakcyjności miejsca zamieszkania, bezpłatnego upowszechniania dorobku kulturowego i rodzimych środowisk artystycznych. Będzie miejscem spotkań artystów wywodzących się z lokalnej społeczności oraz poprawy warunków dostępności dla mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych.
 • Rozwój infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
Miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Miejskim dla mieszkańców w postaci placu zabaw dla dzieci, skate parku czy toru rowerowego dla młodzieży, ścieżki zdrowia nie tylko dla osób starszych zwiększą aktywność mieszkańców poprzez stworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym również osób niepełnosprawnych.
 • Rozwój infrastruktury poprawiający jakość życia w mieście poprzez rewitalizację terenu dziedzictwa kulturowego.
Realizacja powyższego celu nastąpiła poprzez poprawę stanu zachowania zabytkowej tkanki miejskiej. Przeprowadzone działania mają na celu poprawę jakości życia w mieście, poprzez modernizację Parku Miejskiego wraz z amfiteatrem na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzysta pokolenie obecne, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zrealizowane działania pozwolą na osiągnięcie korzyści w obszarze społecznym oraz infrastrukturalnym, gdyż lepsza jakość życia to zadowolenie społeczne z codzienności, a zrewitalizowana przestrzeń takim postawom sprzyja.
 • Rozwój infrastruktury poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z obszaru rewitalizowanego korzystającego z modernizowanego Parku Miejskiego wykonano monitoring tego terenu, oświetlenie oraz poprawę komunikacyjności poprzez przebudowę ulicy Podzamcze i w części ulicy Juliusza Słowackiego (w zakresie parkingu) w Reszlu.
 
Projekt wpisuje się w założenia Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach osi priorytetowej Obszary Wymagające Rewitalizacji RPO WiM 2014-2020. Projekt realizuje założenia celu: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.
 
Realizacja niniejszego projektu wraz z projektem komplementarnym w ramach działania 9i wpisuje się w ramy „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” poprzez realizację celu - wzrost aktywności społecznej. Efektem realizacji projektu będzie powstała infrastruktura aktywności społecznej i zawodowej. Miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Miejskim dla mieszkańców w postaci placu zabaw dla dzieci, skate parku czy toru rowerowego dla młodzieży, ścieżki zdrowia nie tylko dla osób starszych zwiększą aktywność mieszkańców poprzez stworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym również osób niepełnosprawnych. Powstała infrastruktura będzie wykorzystywana przez Klub Integracji Społecznej w celu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego.
 
W celu zwiększenia kompetencji życiowych i zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji, Klub Integracji Społecznej przeprowadzi cykl warsztatów w ramach projektu komplementarnego „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Warsztaty ukierunkowane będą nie tylko na wzrost kompetencji zawodowych, ale również na warsztaty rodzinne dla osób z problemami wychowawczymi. Miejscem tych warsztatów będzie nie tylko Miejski Ośrodek Kultury, gdzie będzie siedziba Klubu Integracji Społecznej, ale również Park Miejski. Dodatkowo w Parku Miejskim planuje się organizację festynu integracyjnego w ramach ”Dni rodziny”.
 
Osiągnięte wskaźniki produktu:
 1. Długość przebudowanej drogi gminnej - 0,14 km
 2. Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana w obszarze miejskim - 122 968,00 m2,
 3. Powierzchnia obszaru objęta rewitalizacją - 12,29 ha.
 
Wartość projektu:
 1. Wydatki całkowite ogółem: 14 281 723,56 zł
 2. Wydatki kwalifikowane:     9 141 037,52 zł
 3. Wydatki niekwalifikowane:  5 140 686,04 zł
 
Dofinansowanie realizacji Projektu wynosi: 85,00 % wydatków kwalifikowanych tj. 7 769 881,89 zł, w tym:
 1. współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie: 6 992 893,58 zł
 2. współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 776 988,31 zł
 
 
Wkład Gminy Reszel wynosi ogółem: 6 511 841,67 zł
 1. 1 371 155,63 zł - 15,00 % wydatków kwalifikowanych
oraz
 1. 5 140 686,04 zł - wydatki niekwalifikowane
 
 
W tym zadania:
 
„Przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu”
 
 1. Wydatki całkowite ogółem:  6 812 123,06 zł
 2. Wydatki kwalifikowane:     4 155 612,17 zł
 3. Wydatki niekwalifikowane:  2 656 510,89 zł
 
Dofinansowanie realizacji Projektu wynosi: 85,00 % wydatków kwalifikowanych tj. 3 532 270,34 zł, w tym:
 1. współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie: 3 179 043,30 zł
 2. współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 353 227,04 zł
 
Wkład Gminy Reszel wynosi ogółem: 3 279 852,72 zł, w tym:
 1. 623 341,83 zł - 15,00 % wydatków kwalifikowanych
oraz
 1. 2 656 510,89 zł - wydatki niekwalifikowane
 
W ramach zadania wykonano:
 1. mostki piesze (w tym 1 remontowany) - 5 szt.
 2. nawierzchnie ścieżek i dróg - 8 700,00 m2
 3. scena amfiteatru - 160,00 m2
 4. mała architektura - 1 kpl., w tym:
  1. urządzenia siłowni - kpl. 6;
  2. bujaki sprężynowe – 2 szt.;
  3. zestaw drabinek -1 kpl.;
  4. huśtawka dwuosobowa – 1 kpl.;
  5. zabawki terenowe – 1 kpl. (3 elm.);
  6. stoliki z ławkami z drewna syntetycznego – 25 kpl.;
  7. ławki z poszyciem drewnianym - 77 kpl.;
  8. kosze metalowe – 72 kpl.;
  9. stoliki szachowe – 9 kpl.;
  10. kosze na psie odchody – 5 kpl.;
  11. karmnik metalowy – 10 kpl.;
  12. tablice informacje – 30 kpl.;
  13. ławki z drewna syntetycznego – 113 kpl.;
  14. ścianka wspinaczkowa – 1 kpl.;
  15. kamienna tablica pamiątkowa – 1 szt.;
  16. ogrodzenie – 9,00 m3
 5. zieleń - 1 kpl., w tym:
  1. obsadzenia kłączami - 18 szt.;
  2. drzewa liściaste - 81 szt.;
  3. trawniki – 3 809,00 m2;       
  4. zdrój – wodotrysk – 1 kpl.                   
 6. linia kablowa - 1 792,00 mb       
 7. słupy i oprawy oświetleniowe – 52 szt. 
 8. linia kablowa zasilania kamer – 1 710,00 mb  
 9. linia kablowa światłowodowa – 1 007,00 mb
 10. kamery – 15 szt.
 
 
„Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu”
 
 
Wartość zadania:
 1. Wydatki całkowite ogółem:   4 102 529 50 zł
 2. Wydatki kwalifikowane:        2 686 653,44 zł
 3. Wydatki niekwalifikowane:   1 415 876,06 zł
 
Dofinansowanie realizacji Projektu wynosi: 85,00 % wydatków kwalifikowanych tj. 2 283 655,43 zł, w tym:
 1. współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie: 2 055 289,87 zł
 2. współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 228 365,56 zł
 
 
 
Wkład Gminy Reszel wynosi ogółem: 1 818 874,07 zł, w tym:
 1. 402 998,01 zł - 15,00 % wydatków kwalifikowanych
            oraz
 1. 1 415 876,06 zł - wydatki niekwalifikowane
 
W ramach zadania wykonano:
 1. drogę do parku – 382,0 m2
 2. nawierzchnie piesze chodników i placów ze schodami terenowymi – 1380,0 m2, w tym:
  1. chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm - 427,00 m2
  2. nawierzchnie z płyt granitowych 80x40x6/8 - 403,00 m2
  3. nawierzchnia z kostki granitowej 8x11 - 550,0 m2
 3. nawierzchnie bezpieczne i mineralne – 1336,0 m2
 4. małą architekturę – 1 kpl, w tym:
  1. tor rowerowy - kpl.
  2. mini rampę skate park – 1 kpl.;
  3. zabawki -1 kpl.
  4. stoliki z ławkami z drewna syntetycznego – 10 kpl.
  5. ławki z drewna syntetycznego - 18 kpl.
  6. kosze z drewna syntetycznego – 20 kpl.
  7. ogrodzenie wraz z bramami wysokości 1,2 m - 309,0 m  
 5.  altany – 1 kpl., w tym:
  1. konstrukcja drewniana - kpl. 2
  2. nawierzchnia z płytek granitowych gr. 15 mm - 51,0 m2
  3. balustrady z pochwytem stalowym wys. 1.1 m - 37,0 m
  4. ławki i stoły stałe - 50,0 mb
 6.  zieleń - 1 kpl., w tym:
  1. nasadzenia róż szlachetnych – 420 szt.
  2. drzewa liściaste - 42 szt.
  3. krzewy liściaste – 155 szt.
  4. trawniki - 3100,0 m2
 7. instalacje i sieci elektryczne – 1 kpl.
 8. instalacje CCTV - system telewizji i monitoringu – 1 kpl.
 9. przyłącze kanalizacji sanitarnej – 47,60 m, w tym:
  1. kanał z rur PVC fi 200 mm - 44,10 m
  2. kanał z rur PVC fi 160 mm - 3,50 m
 10.  fontannę – 1 kpl.
 
„Likwidacja osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w parku miejskim w Reszlu”
 
Wartość zadania:
 1. Wydatki całkowite ogółem:         2 274 368,24 zł
 2. Wydatki kwalifikowane:              1 328 846,89 zł
 3. Wydatki niekwalifikowane:         945 521,35 zł
Dofinansowanie realizacji Projektu wynosi: 85,00 % wydatków kwalifikowanych tj. 1 129 519,85 zł, w tym:
 1. współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie:  1 016 567,76 zł
 2. współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 112 952,09 zł
 
Wkład Gminy Reszel wynosi ogółem: 1 144 848,39 zł, w tym:
 1. 199 327,04 zł - 15,00 % wydatków kwalifikowanych
  oraz
 1. 893 399,95 zł - wydatki niekwalifikowane
 
W ramach zadania wykonano:
 1. umocnienie skarp – 1 kpl., w tym:
  1. wzmocnienie skarp – geowłókninami - m2 18 785,00 m2; 2) nasadzenia na skarpach - bluszcz; barwinek - 18 785,00 m2
 2. sieć deszczowa – ogółem: 190,48 mb, w tym sieć deszczowa z:
  1. rur śr. 315 mm - 6,00 mb; 2) rur betonowych i żelbetowych śr. 400 mm - 60,43 mb; 3) rur betonowych i żelbetowych śr. 600 mm - 14,80 mb; 4) rur PVC śr. 160 mm - 37,25 mb; 5) rur PVC śr. 200 mm - 12,00 mb;  6) rur betonowych i żelbetowych śr. 500 mm - 60,00 mb
 3. zieleń – 1 kpl.w tym:
  1. krzewy liściaste – 186 szt.; 2) kwietniki / byliny – 142 szt.
 
 
„Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu - modernizacja ulicy Podzamcze wraz z częścią ul. Słowackiego”
 
Wartość zadania:
1) Wydatki całkowite ogółem:  1 092 707,84 zł
 1. Wydatki kwalifikowane:      936 664,77 zł
 2. Wydatki niekwalifikowane:    156 043,07 zł
 
Dofinansowanie realizacji Projektu wynosi: 85,00 % wydatków kwalifikowanych tj. 796 165,05 zł   w tym:
 1. współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie:  716 548,54 zł
 2. współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 79 616,51 zł
 
Wkład Gminy Reszel wynosi ogółem: 296 542,79 zł
w tym:
 1. 140 499,72 zł - 15,00 % wydatków kwalifikowanych
   oraz
 1. 156 043,07 zł - wydatki niekwalifikowane
 
W ramach zadania wykonano:
 1. nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej - 361,00 m2              
 2. nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej - 755,00 m2                  
 3. nawierzchnie z brukowca - 507,00 m2                        
 4. nawierzchnie z płyt granitowych - 563 m2
 5. nawierzchnie z płyt kamiennych 20x30x100 - 98,00 m2                      
 6. sieć kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych - 200 mb
 
,,Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym’’
 
Powołany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Klub Integracji Społecznej w roku 2019 przeprowadził następujące działania:
 1. dokonano naboru uczestników zgodnie z kryteriami projektu / 30 osób/,
 2. podpisano umowy z uczestnikami określające zasady projektu, rodzaje zajęć/warsztaty, spotkania z przedsiębiorcami, indywidualne wspomaganie, konsultacje ze specjalistami/oraz harmonogram poszczególnych działań /30 osób/,
 3. w ramach określenia indywidualnej ścieżki aktywizacji społeczno – zawodowej zorganizowano indywidualne konsultacje:
  • z psychologiem - 30 osób
  • z pracownikiem socjalnym – 30 osób
  • z doradcą zawodowym – 30 osób
   Spotkania ze specjalistami prowadzono pod kątem analizy problemów, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb uczestników programu. Sporządzone arkusze diagnozy posłużą do opracowania ścieżki indywidualnego rozwoju społeczno- zawodowego dla każdego z nich,
 4. nawiązano współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury - w zakresie promowania aktywności członków klubu poprzez udział w akcjach społecznych organizowanych przez MOK/ ustalenie możliwości i rodzajów działań /dla 30 osób/,
 5. nawiązano kontakt z Centrum Szkolenia Zawodowego UNIVERS w Giżycku – w zakresie rodzajów oferowanych kursów oraz warunków współpracy/kursy kwalifikacyjne, zawodowe /dla 30 osób/,
 6. opracowywano rodzaje działań towarzyszących o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu, mające na celu ich integrację i aktywizację społeczną / 30 osób/,
 7. na bieżąco, w zależności od potrzeb prowadzono spotkania uczestników z pracownikami socjalnymi oraz opiekunem Klubu integracji Społecznej służące motywowaniu, wyjaśnianiu wątpliwości oraz znajdowaniu sposobów rozwiązania ewentualnych problemów ograniczających realizację projektu.
 8. systematycznie realizowano działania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu /30 osób/.
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 755 39 00 - centrala
fax. (89) 755 07 58
 
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611