E-usługi

Gmina Reszel pozyskała środki na wdrożenie e-usług

  • 08-05-2019
 
W 2018 roku Gmina Reszel będzie realizowała projekt „Wdrożenie e-usług w gminie Reszel” Całkowita wartość Projektu to 1 081 908,00 zł, z tego dofinansowanie wynosi 919 621,80 zł, pozostała kwota to wkład własny gminy.
Projekt wdrażany będzie w ramach Osi Priorytetowej Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Przedmiotem działania jest uruchomienie 13-u elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Gminy w Reszlu oraz informatyzacja procedur wewnętrznych. Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych i modernizacją infrastruktury sieciowo – sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń.
 
Zakłada się integrację systemów informatycznych UG, wykorzystanie możliwości platformy ePUAP oraz uruchomienie dedykowanego front-office dla mieszkańców, rozwiązania zaplanowane w projekcie uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych.
 
Projekt opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, poprzez wdrożenie systemów informatycznych w UG i zakup niezbędnego sprzętu i realizuje cel osi priorytetowej „Cyfrowy region” bezpośrednio poprzez udostępnienie przez gminę Wnioskodawcy nowych e-usług. Zaplanowano kolejno: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, działania promocyjne, nadzór inżyniera projektu, roboty budowlane, zakup środków trwałych oraz licencji na oprogramowanie, zakup i realizację usług informatycznych.
 
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Reszlu i zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
  1. informatyzację procesów wewnętrznych w UG poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury;
  2. zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Reszlu poprzez:
    • umożliwienie korzystania z tych usług drogą elektroniczną,
    • udostępnienie rozwiązań front-office uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.
Modernizacja infrastruktury sprzętowej urzędu – zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz roboty budowlane obejmujące modernizację okablowania strukturalnego oraz przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni - pozwoli władzom Gminy na wdrożenie systemów podnoszących wydajność pracy i umożliwiających lepszą obsługę interesantów.
 
Zakup i wdrożenie oraz modernizacja systemów back-office pozwolą pracownikom Urzędu na automatyzację procedur wewnętrznych, a przez to szybsze procedowanie spraw, eliminowanie pomyłek, redukcję obciążenia żmudnymi powtarzalnymi czynnościami, automatyzację prowadzącą do poprawy jakości pracy. Taki system pracy oznacza więc zmniejszenie obciążenia żmudnymi czynnościami związanymi z obsługą dokumentów papierowych takimi jak: rejestracja czy wprowadzanie danych z tych dokumentów do wielu systemów.
 
Z punktu widzenia mieszkańców działania te spowodują skrócenie czasu załatwiania spraw oraz stworzą możliwość załatwiania ich przez Internet, tak więc umożliwią mieszkańcom korzystanie z usług publicznych w dogodnym czasie i dowolnym miejscu, bez potrzeby wychodzenia z domu. 
Ma to szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych.
 
Z punktu widzenia władz Gminy działania spowodują poprawę wydajności pracy i redukcję kosztów funkcjonowania Urzędu. Możliwość obsługi interesanta przez Internet oznacza bowiem zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostki poprzez ograniczenie wydatków na wydruki, rozmowy telefoniczne, korespondencję pocztową i inne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU