Rozwój przestrzeni publicznej

„Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”

 • 08-05-2019
 
„Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”
 
projekt realizowany w ramach :
Osi Priorytetowej 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji” 
Działania 8.1 – „Rewitalizacja obszarów miejskich”
Cele projektu: 
Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru, która ma zadanie promować włączenie społeczne mieszkańców, walkę z ubóstwem, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców. Degradacja techniczna, społeczna i fizyczna w Reszlu przełożyła się na pogorszenie jakości życia mieszkańców. Zaniedbania w zakresie infrastruktury technicznej doprowadziły do zubożenia oferty rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej w mieście. W zwartej zabudowie praktycznie nie ma miejsca na obszary zielone, miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Naturalną enklawą jest zachowany, naturalny obszar drzewostanu i zieleni stanowiący Park Miejski. Obszar ten wymaga pilnej naprawy i przywrócenia tego miejsca społeczności Reszla do celów integracji społecznej i szeroko rozumianych nowych funkcji społecznych w tym: edukacyjnych, wypoczynku, rekreacji i sportu dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – realizuje przesłanki procesu rewitalizacji, ponieważ dąży do przemian społecznych, ekonomicznych i przestrzennych w obszarze rewitalizacji.
 
Podział zadań ze względu na pełnione funkcje:
 1. Przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu
 2. Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu
 3. Likwidacja osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w parku miejskim w Reszlu 
 4. Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu
Celem realizacji projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez następujące cele :
 1. Integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  Wzmocnienie poczucia tożsamości, identyfikacji, integracji międzypokoleniowej mieszkańców dzięki pozytywnym efektom procesu rewitalizacji. Zmodernizowany Park Miejski wraz z jego elementami: amfiteatrem, altanami, placami zabaw, skate parkiem czy torem rowerowym będzie doskonałym miejscem do spotkań oraz obserwacji innych użytkowników, co pozwoli na lepszą integrację i wzajemne poznanie mieszkańców.
 2. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania aktywizacyjne i edukacyjne.
  Odnowa jakości krajobrazu miejskiego jest pretekstem do aktywizacji społecznej i tym samym rzeczywistego ożywienia rejonu. Całość obiektu służyć będzie aktywności artystycznej i społecznej mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Wspólne przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne przyczynią się do większej aktywności mieszkańców, w tym osób starszych i niepełnosprawnych co niewątpliwie stanowi dużą korzyść społeczną.
 3. Wzrost kompetencji życiowych i zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji.
  W celu zwiększenia kompetencji życiowych i zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji, Klub Integracji Społecznej przeprowadzi cykl warsztatów w ramach projektu komplementarnego „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Warsztaty ukierunkowane będą nie tylko na wzrost kompetencji zawodowych, ale również na warsztaty rodzinne dla osób z problemami wychowawczymi. Miejscem tych warsztatów będzie nie tylko Miejski Ośrodek Kultury, gdzie będzie siedziba Klubu Integracji Społecznej, ale również Park Miejski.
Ponadto cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez cel infrastrukturalny oraz jego cele szczegółowe:
„Racjonalne kształtowanie przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie wysokiej dostępności i odpowiedniego standardu infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców”:
 • Rozwój infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej

  Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych Parkowi Miejskiemu w Reszlu przyczynią się do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym miasta, w tym również udziału osób niepełnosprawnych. Należy zaznaczyć, że powstała infrastruktura będzie wykorzystywana przez KIS w celu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego.
   
 • Rozwój infrastruktury społecznej zwiększający uczestnictwo mieszkańców obszaru rewitalizowanego w życiu publicznym, kulturalnym

  Modernizacja amfiteatru powinna odpowiadać szerokiemu gronu użytkowników, zapewniając im kulturalną rozrywkę, ale przede wszystkim dając okazje do spotkań. Takie działania powinny przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców obszaru rewitalizowanego w życiu publicznym. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy atrakcyjności miejsca zamieszkania, bezpłatnego upowszechniania dorobku kulturowego i rodzimych środowisk artystycznych. Będzie miejscem spotkań artystów wywodzących się z lokalnej społeczności oraz poprawy warunków dostępności dla mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych.
   
 • Rozwój infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców

  Miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Miejskim dla mieszkańców w postaci placu zabaw dla dzieci, skate parku czy toru rowerowego dla młodzieży, ścieżki zdrowia nie tylko dla osób starszych zwiększy aktywność mieszkańców poprzez stworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym również osób niepełnosprawnych. 
   
 • Rozwój infrastruktury poprawiający jakość życia w mieście poprzez rewitalizację terenu dziedzictwa kulturowego.

  Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez poprawę stanu zachowania zabytkowej tkanki miejskiej. Prowadzone działania mają na celu poprawę jakości życia w mieście, poprzez modernizację Parku Miejskiego wraz z amfiteatrem na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzysta pokolenie obecne, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zaplanowane działania pozwolą na osiągnięcie korzyści w obszarze społecznym oraz infrastrukturalnym, gdyż lepsza jakość życia to zadowolenie społeczne z codzienności, a zrewitalizowana przestrzeń takim postawom sprzyja.
   
 • Rozwój infrastruktury poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców

  W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z obszaru rewitalizowanego korzystającego z modernizowanego Parku Miejskiego planuje się monitoring tego terenu, oświetlenie oraz poprawę komunikacyjności poprzez przebudowę ulicy Podzamcze i w części ulicy Juliusza Słowackiego (w zakresie parkingu) w Reszlu.
Projekt wpisuje się w założenia Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach osi priorytetowej Obszary Wymagające Rewitalizacji RPO WiM 2014-2020. Projekt realizuje założenia celu: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich
 
Planowana wartość projektu:
 1. Wydatki całkowite ogółem: 14 535 094,64 zł
 2. Wydatki kwalifikowane: 9 181 210,71 zł
 3. Wydatki niekwalifikowane: 5 353 883,93 zł
Dofinansowanie realizacji Projektu wynosi: 85,00 % wydatków kwalifikowanych t.j. 7 804 029,10 zł w tym:
 1. współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie: 7 023 626,19 zł
 2. współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 780 402,91 zł

Planowany wkład Gminy Reszel wynosi:
1) 1 377 181,61 zł - 15,00 % wydatków kwalifikowanych 
oraz 
2) 5 353 883,93 zł - wydatki niekwalifikowane

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU