Rozwój przestrzeni publicznej

Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku

 • 03-09-2019
„Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”
projekt realizowany w ramach :
Osi Priorytetowej 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji” 
Działania 8.1 – „Rewitalizacja obszarów miejskich”
Cele projektu: 
Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru, która ma zadanie promować włączenie społeczne mieszkańców, walkę z ubóstwem, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców. Degradacja techniczna, społeczna i fizyczna w Reszlu przełożyła się na pogorszenie jakości życia mieszkańców. Zaniedbania w zakresie infrastruktury technicznej doprowadziły do zubożenia oferty rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej w mieście. W zwartej zabudowie praktycznie nie ma miejsca na obszary zielone, miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Naturalną enklawą jest zachowany, naturalny obszar drzewostanu i zieleni stanowiący Park Miejski. Obszar ten wymaga pilnej naprawy i przywrócenia tego miejsca społeczności Reszla do celów integracji społecznej i szeroko rozumianych nowych funkcji społecznych w tym : edukacyjnych, wypoczynku, rekreacji i sportu dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – realizuje przesłanki procesu rewitalizacji, ponieważ dąży do przemian społecznych, ekonomicznych i przestrzennych w obszarze rewitalizacji.
Podział zadań ze względu na pełnione funkcje:
 1. Przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu
 2. Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu
 3. Likwidacja osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w parku miejskim w Reszlu 
 4. Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu
Celem realizacji projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
W ramach projektu w roku 2018 zrealizowano zadanie pod nazwą:
Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu
W ramach celu głównego projektu został zrealizowany poprzez cel infrastrukturalny jego cele szczegółowe:
- Rozwój infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
Miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe dla mieszkańców w postaci placu zabaw dla dzieci, skate parku czy toru rowerowego dla młodzieży, ścieżki zdrowia nie tylko dla osób starszych zwiększy aktywność mieszkańców poprzez stworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym również osób niepełnosprawnych. 
- Rozwój infrastruktury poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z obszaru rewitalizowanego korzystającego z zrealizowanego zadania wykonano monitoring tego terenu i oświetlenie.
Wartość zadania:
 1. Wydatki całkowite ogółem: 4 097 814,64 zł
 2. Wydatki kwalifikowane: 2 686 653,45 zł
 3. Wydatki niekwalifikowane: 1 411 161,19 zł
Dofinansowanie realizacji Projektu wynosi: 85,00 % wydatków kwalifikowanych - 2 283 655,43 zł w tym:
 1. współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie: 2 055 289,87 zł
 2. współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 228 365,56 zł
Wkład Gminy Reszel wynosi ogółem: 1 814 159,21 zł
w tym:
 1. 402 998,02 zł - 15,00 % wydatków kwalifikowanych
  oraz
 2. 1 411 161,19 zł - wydatki niekwalifikowane
Powierzchnia terenu objęta inwestycją wynosi – 6767 m2
W ramach zadania wykonano:
 1. Drogę do parku – 382,0 m2 
 2. Nawierzchnie piesze chodników i placów ze schodami terenowymi – 1380,0 m2
 3. Nawierzchnie bezpieczne i mineralne – 1336,0 m2
 4. Małą architekturę – 1 kpl
  w tym: tor rowerowy, mini rampę skate park, zabawki, stoliki szachowe, stoliki z ławkami z drewna syntetycznego, ławki z drewna syntetycznego, kosze z drewna syntetycznego, ogrodzenie wraz z bramami wysokości 1,2 m
 5. Altany – 2 szt.
 6. Zieleń - 1 kpl.
  w tym : nasadzenia róż szlachetnych, drzewa liściaste - 42 szt., krzewy liściaste, trawniki 
 7. Instalacje i sieci elektryczne – 1 kpl. 
 8. Instalacje CCTV - system telewizji i monitoringu – 1 kpl. 
 9. Przyłącze kanalizacji sanitarnej – 47,60 m 
 10. Fontannę – 1 kpl.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU