Profilaktyka uzależnień

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

  • 10-02-2023

CZĘŚĆ I
NAZWA JEDNOSTKI
ZAKRES PORADNICTWA
ADRES
TELEFON
odpłatność
połączeń
DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny
WWW e-mail
RODZINNE
1
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, zadania wynikające z ust.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
ul. Pocztowa 9
11-400 Kętrzyn
tel/fax (89) 751 09 00
pon.- pt.:
07:00-15:00
http://pcprketrzyn.pl/
pcprketrzyn@wp.pl
PSYCHOLOGICZNE
1
Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie
Placówka udziela rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. W tym celu< prowadzi szereg szkoleń, warsztatów, treningów, bezpośredniej pomocy, mediacji.
ul. Pocztowa 11
11-400 Kętrzyn
Sekretariat – (89) 751 35 36
telefony konsultacyjne w
godz. 16.00 – 18.00 –
od pon. do czw. :
786 953 502
517 049 950
pon.- pt. :
7:30 - 15:00
http://powreketrzyn.pl/
kontakt@powreketrzyn.pl
2
Centrum Pomocy
Psychologicznej
Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym, ich rodzinom lub opiekunom prawnym, również w formie on-line.
-rzetelna diagnostyka psychologiczna;
-badania profesjonalnymi narzędziami psychologicznymi
-opinie psychologiczne
-zalecenia psychoterapeutyczne
-profesjonalna psychoterapia dopasowana indywidualnie do pacjenta;
-psychoterapia pod nadzorem renomowanego uperwizora PTTPB - wizyty domowe oraz zajęcia w terenie z terapeutą środowiskowym.
ul Traugutta 7/6,
11-400 Kętrzyn
Tel. 698 585 828,
- poniedziałek,
piątek: 7:30-
16:00,
- wtorek, środa,
czwartek: 7:30-
20:00
e-mail:
psyche.poradnia205@gmail.com
3
NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Teresa Jurgielaniec Hjkowicz
Leczenie, porady psychologiczne, działania profilaktyczne, konsultacje
ul. Krótka 4
11-400 Kętrzyn
(89) 751 29 77
pon. – śr. :
7:00 - 15:00
czw.:
8:00 - 18:00
pt. :
7:00 - 15:00
-
4
Centrum wsparcia
dla osób dorosłych
w kryzysie
psychicznym
(zlecenie NFZ)
Kryzysy psychiczne,
stany depresyjne,
myśli samobójcze
Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa
66
800 70 2222
bezpłatna infolinia
24 godziny na
dobę 7 dni w
tygodniu
https://centrumwsparcia.pl/
E-mail do specjalisty:
psychiatra@centrumwsparcia.pl
prawnik@centrumwsparcia.pl
seksuolog@centrumwsparcia.pl
terapeuta.uzaleznien@centr
umwsparcia.pl
asystent.zdrowienia@centr
umwsparcia.pl
pracownik.socjalny@centru
mwsparcia.pl
PEDAGOGICZNE
1
Powiatowy Ośrodek
Wspierania
i Rozwoju Edukacji
w Kętrzynie
Placówka udziela rodzicom
i nauczycielom pomocy
związanej z wychowaniem i
kształceniem dzieci i
młodzieży. W tym celu
prowadzi szereg szkoleń,
warsztatów, treningów,
bezpośredniej pomocy,
mediacji.
ul. Pocztowa 11
11-400 Kętrzyn
Sekretariat – (89) 751
35 36
telefony
konsultacyjne w
godz. 16.00 – 18.00 –
od pon. do czw. :
786 953 502
517 049 950
pon.- pt. :
7:30 - 15:00
http://powreketrzyn.pl/
kontakt@powreketrzyn.pl
POMOC SPOŁECZNA
1
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Kętrzynie
Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu świadczeń z pomocy społecznej (w szczególności umieszczanie w domu pomocy społecznej, mieszkaniu chronionym, pomoc dla usamodzielnianych wychowanków MOW/MOS/DPS/ Z-d Poprawczy/ Schronisko dla Nieletnich, pomoc iepełnosprawnym)
ul. Pocztowa 9
11-400 Kętrzyn
Tel./fax (89) 751 09
00
pon. – pt.:
07:00-15:00
http://pcprketrzyn.pl/
pcprketrzyn@wp.pl
2
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Kętrzynie
zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym realizacja programów osłonowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.
ul. Pocztowa 11
11-400 Kętrzyn
Tel: (89) 751 29 01
Fax: (89) 751 74 11
pon. – pt.:
7:00 - 15:00
https://www.mopsketrzyn.pl/
mopsketrzyn@miastoketrzyn.pl
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Kętrzynie
ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 751 41 29
fax. (89) 751 47 73
pon.: 8:00 –
16:00
wt. – pt. :
07:00-15:00
https://gopsketrzyn.pl/
gops.ketrzyn@wp.pl
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Reszlu
ul. Kolejowa 25 A
11-440 Reszel
Tel. (89) 755 02 33,
fax. (89) 755 13 42
pon. – pt. :
07:00-15:00
http://www.mopsreszel.pl/
sekretariat@mopsreszel.pl
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Korszach
ul. Adama
Mickiewicza 13
11-430 Korsze
Tel. (89) 754 00 04
fax. (89) 754 11 88
pon.: 8:00 –
16:00
wt. – pt.:
7:00- 15:00
http://www.mops.korsze.com.pl/
mops_sekretariat@korsze.pl
Centrum Usług
Społecznych
w Srokowie
ul. Plac Rynkowy 14
11-420 Srokowo
Tel. (89) 754 45 33,
Fax. (89) 754 45 22
pon.: 8:00-
16:00,
wt. – pt.:
7:00-15:00
https://cussrokowo.pl/
sekretariat@cussrokowo.pl
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Barcianach
ul. Wojska
Polskiego 7
11-410 Barciany
Tel: (89) 753 11 87
Fax: (89) 753 15 71
pon. - pt.:
07:00-15:00
http://www.gops.barciany.pl/
gopsbarciany@wp.pl
3
Stowarzyszenie
Pomocy Bliźniemu
Schronisko
„Mar-Kot”
Pomoc osobom
bezdomnym
Arklity 3,
11-410 Barciany
Tel. (89) 753 22 03
Tel. kom. 604 720 486
Czynne 24h
arklity@mar-kot.org.pl
4
Stowarzyszenie
Pomocy Bliźniemu
Schronisko
„Mar-Kot”
Pomoc osobom
bezdomnym
Sławosze 2
11-410 Barciany
Tel. (89) 333-08-00
Tel. kom. 695-030-849
Czynne 24h
slawosze@mar-kot.org.pl
5
Ogrzewalnia
prowadzona przez
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Kętrzynie
Pomoc osobom
bezdomnym
ul. Plac Słowiański 2
11-400 Kętrzyn
kom. 697 011 622
Czynne 24h
-
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
1
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Kętrzynie – miasto
Podejmowanie
czynności
zmierzających
do orzeczenia
o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa
odwykowego
Prowadzenie rozmów z
członkami rodzin osoby
uzależnionej od
alkoholu,
zmierzających
do podejmowania
przez nich leczenia
współuzależnienia
Urząd Miasta
Kętrzyn,
ul. Wojska
Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
(89) 752 05 76
pon.: 7:00 –
15:00
wt. – pt. :
07:30-15:30
 
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 2,
11-400 Kętrzyn
(89) 751 47 76
pon.: 8:00 –
16:00
wt. – pt. :
07:00-15:00
 
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Barcianach
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Woj Polskiego 7
11-410 Barciany
(89) 753 11 87
pon. – pt.:
7:00 - 15:00
 
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Reszlu
Urząd Gminy
w Reszlu,
Rynek 24,
11-440 Reszel
pokój nr 14
(89) 755 39 09
pon. – pt.:
7:30 - 15:30
 
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Korszach
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Korszach
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
(89) 754 01 55
(89) 754 17 47
pon.: 8:00 –
16:00
wt. – pt.:
7:00- 15:00
 
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Srokowie
Centrum Usług
Społecznych
ul. Plac Rynkowy 14
11-420 Srokowo
(89) 754 45 33
pon.: 8:00-
16:00, wt. – pt.:
7:00-15:00
2
NZOZ Poradnia
Leczenia Uzależnień
Krystyna Ignatowa
Oferuje pomoc
i wsparcie dla
dorosłych osób
uzależnionych, a także
ich rodzin.
ul. Traugutta 3
11-400 Kętrzyn
(89) 751 16 01
pon.:8:00-15:00
wt.:8:00-19:00
śr.:8:00-17:00
czw.:8:00-18:00
pt.: 8:00-19:00
-
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
1
Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
w Kętrzynie
Diagnozowanie problemu
przemocy w rodzinie,
podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie,
mających na celu
przeciwdziałanie temu
zjawisku,
inicjowanie interwencji w
środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie,
rozpowszechnianie
informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach
udzielania pomocy
w środowisku lokalnym.
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
ul. Pocztowa 11
11-400 Kętrzyn
(89) 751 29 01
pon. -pt.:
7:00- 15:00
 
Gminny Zespół
Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
w gminie Barciany
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Barcianach
ul. Woj. Polskiego 7
11-410 Barciany
(89) 753 11 87
pon. – pt.:
7:00 - 15:00
 
Gminny Zespół
Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
w Reszlu
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Reszlu,
Ul. Kolejowa 25 A
11-440 Reszel
pok. 6
(89) 755 02 33
pon. – pt.:
7:00 - 11:00
 
Zespół
Interdyscyplinarny
w Korszach
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Korszach
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
(89) 754 00 04
-
 
Gminny Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
w Srokowie
Centrum Usług
Społecznych,
Plac Rynkowy 14,
11-420 Srokowo
(89) 754 45 33 lub 34
on.: 8:00-16:00,
wt. – pt.:
7:00-15:00
 
Gminny Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
w Kętrzynie
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Kętrzynie
Ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
(89) 751 47 76
pon.: 8:00-16:00,
wt. – pt.:
7:00-15:00
2
Punkt Konsultacyjny
dla Osób i Rodzin
w Kryzysie
Działalność Punktu adresowana jest do :rodzin i bliskich osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, osób doświadczających przemocy domowej, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób przeżywających trudności emocjonalne, osób z problemami rodzinnymi.
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
ul. Pocztowa 11
11-400 Kętrzyn
Chęć uzyskania pomocy
specjalisty trzeba
zgłosić pracownikowi
socjalnemu z terenu
miejsca zamieszkania.
1) Konsultacje
psychologiczne:
wtorki w
godz.7:00-14:00,
14.00-15.00 –
wizyty domowe
2)Konsultacje
terapeuty
uzależnień, środy
w godz. 11:00-
17:00
3)Konsultacje
prawne – czwartki
w godz. 07:00-
09:00
4) Konsultacje
psychoterapeutycz
ne: pon. w godz.
12:00-19:00, wt. w
godz.14:00-15;00,
pt. w godz. 15:00-
19:00 tel. 570 987
653
3
Ośrodek Konsultacyjno
- Psychoedukacyjny ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
Klub Integracji
Społecznej GOPS
Przeciwdziałanie
przemocy rodzinie
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 2,
11-400 Kętrzyn
(89) 751 41 29
Radca prawny –
pon.: 12:00-15:00
Terapeuta
uzależnień-
wt.: 12:00-15:00
Psycholog –
Czw.: 8:00-12:00
4
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Kętrzynie
-informacje o możliwości uzyskania wsparcia
- poradnictwo i schronienie dla osób doznających przemocy w rodzinie
- program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
-program psychologiczno terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
ul. Pocztowa 9
11-400 Kętrzyn
Tel/fax (89) 751 09 00
pon.- pt.:
07:00 - 15:00
http://pcprketrzyn.pl/
pcprketrzyn@wp.pl
5
Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
„Niebieska linia”
- wsparcie
- pomoc psychologiczna,
- informacja
o najbliższym miejscu
pomocy w problemach
przemocy domowej
Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
"Niebieska Linia"
Instytutu Psychologii
Zdrowia ul. Widok 24
(II piętro)
Warszawa 00-023
22 668-70-00
116 123
Infolinia czynna
całą dobę
https://www.niebieskalinia.pl/
poradnia@niebieskalinia.pl
INTERWENCJA KRYZYSOWA
1
Powiatowe Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
i Bezpieczeństwa

w Kętrzynie
Monitorowanie stanu
bezpieczeństwa Powiatu
Kętrzyńskiego
Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
(89) 751 17 08
pon.: 8:00-16:00
wt.-pt.: 7:00-
15:00

starostwo@starostwo.ketrzyn.
pl
2
Dom dla Matek
z Małoletnimi Dziećmi
i Kobiet w Ciąży
-zapewnienie
mieszkańcom i ich
małoletnim dzieciom
schronienia
-zapewnienie
bezpieczeństwa oraz
ochrony w związku z
problemem przemocy w
rodzinie
ul. Pocztowa 13,
11-400 Kętrzyn
(89) 751 09 00
całodobowy Pobyt
 
pcprketrzyn@wp.pl
3
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
Umożliwienie osobom i
rodzinom przezwyciężenie
trudnych, kryzysowych
sytuacji, których nie są w
stanie pokonać
wykorzystując własne
środki, możliwości i
uprawnienia. Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
przeznaczony jest przede
wszystkim dla doznających
przemocy w rodzinie. Z
Ośrodka mogą korzystać
także osoby wymagające
natychmiastowej pomocy i
krótkotrwałego
całodobowego pobytu ze
względu na zdarzenia
losowe np. pożar
Ul. Pocztowa 13,
11-400 Kętrzyn
Tel/fax (89) 751 09 00
całodobowy Pobyt
4
Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa
Monitorowanie
bezpieczeństwa
Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa
Al. Ujazdowskie 5
00 – 583 Warszawa
Całodobowy dyżur:
(+48 47) 72 16 900 (-03)
(+48) 785 700 177
e-mail:
dyzurny@rcb.gov.pl
24 godziny na
dobę przez 7 dni
w tygodniu
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
1
Powiatowy Urząd
Pracy w Kętrzynie
Dla bezrobotnych i poszukujących pracy: Pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe; formy wsparcia; podnoszenie kwalifikacji; świadczenia pieniężne; lokalne oferty pracy; praca w Polsce; oferty pracy za granicą. Dla pracodawców i przedsiębiorców: Pomoc w poszukiwaniu i podnoszenie kwalifikacji kandydatów do pracy; wsparcie tworzenia miejsc pracy; pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego; zatrudnianie niepełnosprawnych i cudzoziemców
Ul. Pocztowa 11
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 752 57 30,
fax. (89) 752 57 31
Urząd czynny:
7:00 – 15:00
Obsługa
interesantów:
7:30 – 14:30
http://ketrzyn.praca.gov.pl/
poczta@ketrzyn.praca.gov.pl
2
Wojewódzki Urząd
Pracy
w Olsztynie
Realizuje zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy na obszarze województwa< warmińsko-mazurskiego wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
ul. Głowackiego 28
10 – 448 Olsztyn
Tel:(89)522 79 00
Fax:(89)522 79 01
pon.:
8.00 - 16.00
wt. – pt. :
7.30 - 15.30
3
Infolinia Urzędów
Pracy - Zielona Infolinia
Pod tym numerem
udzielane są
informacje o usługach
urzędów pracy.
Centrum
Informacyjno
Konsultacyjne Służb
Zatrudnienia Zielona
Linia
ul. Trawiasta 20b
15-161 Białystok
19 524
(z Polski)
+48 22 19524
(z zagranicy)
Koszt zgodnie z taryfą
operatora.
pon.- pt.
godz. 08.00-18.00
www.zielonalinia.gov.pl
kontakt@zielonalinia.gov.pl
DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
1
Lokalny Punkt Pomocy
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
Wsparcie informacyjne,
psychologiczne,
prawne i finansowe
Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i pomocy Prawnej SAPERE AUDE UL. Miejska 7 11-400 Kętrzyn
Tel. 720 703 275
pon.- śr. :8.00-
13.00
czw.: 14.00-19.00
PRAWO KONSUMENCKIE
1
Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumentów
Zapewnienie
bezpłatnego
poradnictwa
konsumenckiego i
informacji prawnej w
zakresie ochrony
interesów
konsumentów.
Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
(89) 751 17 45
środy
w godz.:
08.00 - 15.00
http://starostwo.ketrzyn.pl/
rzecznik@starostwo.ketrzyn.pl
2
Urząd Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów
Ochrona praw
konsumenckich
Pl. Powstańców
Warszawy 1
00-950 Warszawa
Infolinia konsumencka
(prowadzona przez
Federację
Konsumentów)
801 440 220
22 290 89 16
Koszt połączenia
zgodnie z taryfą
operatora
pon.- pt.
godz. 08.00-18.00
https://www.uokik.gov.pl/
porady@dlakonsumentow.pl
PRAWA PACJENTA
1
Narodowy Fundusz
Zdrowia
Warmińsko-Mazurski
Oddział Wojewódzki
w Olsztynie
Opieka zdrowotna
Ul. Żołnierska 16,
10-561 Olsztyn
Sala Obsługi Klientów
ul. Głowackiego 14
10-448 Olsztyn
Infolinia
800-190-590
(bezpłatna, całodobowa)
Godziny pracy:
od pon. do pt. -
08.00-16.00
2
Rzecznik Praw Pacjenta
Ochrona praw pacjenta
ul. Młynarska 46. Biuro RPP
01-171 Warszawa
800 190 590
Bezpłatna infolinia Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@rpp.gov.pl lub (22) 532 82 43
Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbywają się w:
Pon. - od 9.00 do 18.00
Wt. - od 9.00 do 15.00
Śr. - od 9.00 do 15.00
Czw. - od 9.00 do 15.00
Pt. - od 9.00 do 15.00
https://www.gov.pl/web/rpp kancelaria@rpp.gov.pl
3
Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala
Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:
- prawa pacjenta
- leczenie w kraju i poza granicami
- kolejki do świadczeń
Narodowy Fundusz
Zdrowia
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa
Infolinia Centralna
800 190 590 (*)
(+48) 22 125 66 00 (**)
(*) całodobowo, 7 dni
w tygodniu; połączenia
bezpłatne
(**) dla osób dzwoniących z zagranicy koszt zgodnie z taryfą operatora
Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię
pon.- pt.
godz. 08.00-16.00
http://www.nfz.gov.pl
tip@nfz.gov.pl
4
Biuro Pełnomocnika
Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych
Ochrona praw
osób niepełnosprawnych
ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon
(22) 461 60 00
KORESPONDENCJA
ul. Nowogrodzka
1/3/5
00-513 Warszawa
538-117-590
-
https://niepelnosprawni.gov.pl/
sekretariat.bon@mrips.gov.
pl
PRAWA DZIECKA
1
Rzecznik Praw Dziecka
– dziecięcy telefon zaufania
Ochrona praw dziecka
Biuro RPD
ul. Chocimska 6
00-791 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00.
fax.: (22) 583 66 96
pn.-pt.
godz.08.15-16.15.
800 121 212
Bezpłatna infolinia
Infolinia:
całodobowa,
7 dni w tygodniu
https://brpd.gov.pl
rpd@brpd.gov.pl
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kętrzynie
Zajmuje się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach
ul. Mikołaja Reja 10
11-400 Kętrzyn
Infolinia ZUS
(22) 560 16 00
Godziny obsługi klientów:
pon.: 08:00-
17:00
wt.-pt.:
godz. 8.00-
15.00
2
Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury
Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.
(22) 560 16 00
Koszt połączenia
zgodnie z taryfą
operatora.
pon. – pt.
godz. 07.00 –
18.00
PRAWO PRACY
1
Okręgowa Inspekcja Pracy w Olsztynie
Sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej
ul. Kopernika 29
10-512 Olsztyn
tel. (89) 527 42 75
fax (89) 533 96 48
pon. – pt.:
7.30-15.30
https://olsztyn.pip.gov.pl/pl/
kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl
2
Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)
Porady z zakresu prawa pracy.
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
801 002 006 (dla tel. stacj.)
459 599 000 (dla tel. kom.)
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga! Koszty naliczane są za czas oczekiwania na połączenie
w godzinach
od 9.00 do 15.00
www.bip.pip.gov.pl
kancelaria@gip.pip.gov.pl
PRAWO PODATKOWE
1
Urząd Skarbowy
w Kętrzynie
pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności; kontrola podatkowa; wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych; wykonywanie kar majątkowych
ul. Powstańców
Warszawy 13
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 751 78 00
fax (89) 751 78 01
Godziny obsługi
podatników:
Poniedziałek
8:00 do 18:00
Wtorek - piątek
8:00 do 15:00
Godziny pracy
urzędu:
Poniedziałek
od 7:15 do 18:00
Wtorek - piątek
od 7:15 do 15:15
2
Krajowa Informacja
Skarbowa
Informacje podatkowe
dot. PIT, CIT, VAT, podatki
lokalne, akcyza etc.
ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała
Informacji podatkowych i celnych udzielamy pod numerami telefonów:
- 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
- 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
+48 22 330 03 30 (z zagranicy)
pon.- pt. godz. 08.00-18.00
www.kis.gov.pl
więcej:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa
e-mail Kancelarii:
kancelaria.kis@mf.gov.pl
e-mail Sekretariatu Dyrektora:
kis@mf.gov.pl
DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
1
Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych)
Prawa ubezpieczonych
Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
Ubezpieczenia gospodarcze
(22) 333 73 28
Ubezpieczenia Społeczne, OFE ZUS
(22)333 73 32
Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego
(22) 333 73 25
pon.: 9.00-17.00
wt.-pt.: 09.00-14.00
pon.: 14.00-17.00
śr.-pt.: 12.00-14.00
pon.-pt. : 08.00-16.00
Porady e-mail:porady@rf.gov.pl
https://rf.gov.pl/kontaktbiuro@rf.gov.pl
INNE
1
WWW.OBYWATEL.GOV.PL
Informacje i usługi przyjazne obywatelom portal Ministerstwa Cyfryzacji
 
 
 
 
2
Rzecznik Praw Obywatelskich
Ochrona praw obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
800 676 676
Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych
poniedziałki
10.00 - 18.00
wtorek - piątek
8.00 - 16.00
https://www.rpo.gov.pl biurorzecznika@brpo.gov.pl
3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Poradnictwo prawne udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
ul. Pocztowa 9
11-400 Kętrzyn
tel/fax (89) 751 09 00
Prawnik:
czwartek w godz. 08:00-10:00
Psycholog:
wtorek w godz. 08:00-12:00
Terapeuta uzależnień:
2 czwartki miesiąca w godz. 14.00-16.00
Pracownik socjalny:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 15:00
http://pcprketrzyn.pl/ pcprketrzyn@wp.pl
CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE:
 
ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: (89) 751 17 48; starostwo@starostwo.ketrzyn.pl; https://np.ms.gov.pl/

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 
PROWADZĄCY
ADRESY
DYŻURÓW
DNI i GODZINY
(o ile określono) SPECJALIZACJA
lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich
KONTAKTOWE DANE
WWW
1
Punkt
Adwokaci/Radcy
Prawni
Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Poniedziałek:
12.00 - 16.00
Wtorek - Piątek:
11.00 - 15.00
Nie określono
tak
INFORMACJE
i ZAPISY:
pon. 08.00-16.00
wt.-pt.: 07.00-15.00
tel.: (89) 751 17 48
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl
https://np.ms.gov.pl/
2
Organizacja
Pozarządowa:
Lokalna Grupa
Działania
„Barcja”
Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Pl.Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kętrzynie
ul. Pocztowa 9
11-400 Kętrzyn
Poniedziałek:
08.00 - 12.00
Wtorek:
07.00 - 11.00
Czwartek:
07.00 - 11.00
Piątek:
07:00-11:00
Nie określono
tak
INFORMACJE
i ZAPISY:
pon. 08.00-16.00
wt.-pt.: 07.00-15.00
tel.: (89) 751 17 48
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl
https://np.ms.gov.pl/
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
1
Organizacja
Pozarządowa:
Lokalna Grupa
Działania
„Barcja”
Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Środa:
07.00 - 11.00
Nie określono
tak
INFORMACJE
i ZAPISY:
Pon. 08.00-16.00
Wt.-pt.: 07.00-15.00
tel.: (89) 751 17 48
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl
https://np.ms.gov.pl/
NIEODPŁATNA MEDIACJA
1
Punkt
Adwokaci/Radcy
Prawni
Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Poniedziałek:
12.00 - 16.00
Wtorek - Piątek:
11.00 - 15.00
-
tak
Nieodpłatną mediację
organizuje się w
zależności od
bieżącego
zapotrzebowania po
wcześniejszym
uzgodnieniu terminu
(89) 751 17 48
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl
2
Organizacja
Pozarządowa:
Lokalna Grupa
Działania
„Barcja”
Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kętrzynie
ul. Pocztowa 9
11-400 Kętrzyn
Poniedziałek:
08.00 - 12.00
Wtorek-Czwartek:
07.00 - 11.00
Piątek:
07:00-11:00
-
tak
Nieodpłatną mediację
organizuje się w
zależności od
bieżącego
zapotrzebowania po
wcześniejszym
uzgodnieniu terminu
(89) 751 17 48
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU