Obowiązki właścicieli

Obowiązki właściciela nieruchomości

  • 07-08-2020
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielami nieruchomości są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 
Do obowiązków  właściciela nieruchomości należy:
  1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów w ilości i wielkości odpowiadającej ilości wytwarzanych odpadów, w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Reszel,
  2. utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
  3. złożenie, w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. wnoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 dnia miesiąca
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU