Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Wtorek, 25 Czerwiec 2024 Imieniny: Łucji i Wilhelma

Rewitalizacja MOK

Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej

Projekt realizowany w ramach:
 
Osi Priorytetowej 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji” 
Działania 8.1 – „Rewitalizacja obszarów miejskich”
 
Cele projektu: 
Celem projektu jest rewitalizacja obszaru, która ma zadanie promować włączenie społeczne mieszkańców, walkę z ubóstwem, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców. Ważnym elementem aktywizacji tych osób jest stworzenie infrastruktury na potrzeby świadczenia usług umożliwiających przywrócenie ich do czynnego funkcjonowania w społeczeństwie. Przedmiotem projektu jest modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury. Powstała infrastruktura będzie stymulatorem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Reszel przy założeniu wykorzystania wszystkich możliwych funkcji, jakie może pełnić. Najważniejszym czynnikiem będzie podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego poprzez uczestnictwo mieszkańców w szkoleniach, warsztatach związanych z podniesieniem kwalifikacji zawodowych, a skutkami tego będzie zwiększenie fizycznej dostępności na rynku pracy. Modernizacja budynku realizuje przesłanki procesu rewitalizacji, ponieważ dąży do przemian społecznych, ekonomicznych i przestrzennych w zdegradowanej części miasta, które przyczynią się do poprawy życia mieszkańców, przywróceniu ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego oraz odbudowy więzi społecznych.
 
Celem projektu jest:
 
„Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, promocję integracji i włączenia społecznego oraz poprawę dostępności i jakości usług publicznych”.
 
Powyższy cele będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
 1. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
  Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury jest działaniem niezbędnym do aktywizacja społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy. Obiekt będzie służył Klubowi Integracji Społecznej, a tym samym działaniom służącym aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji. Poszczególne pomieszczenia budynku wykorzystane będą na potrzeby KIS (organizacja szkoleń, zajęć oraz warsztatów przyczyniających się do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, w tym również osób niepełnosprawnych).
 2. Integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z pozostałymi mieszkańcami miasta, zapobieganie wykluczeniu społecznemu
  Zmodernizowany budynek Miejskiego Ośrodka Kultury będzie doskonałym miejscem do działalności KIS, prowadzenia warsztatów oraz spotkań służących wzmocnieniu więzi społecznych, W wyniku realizacji projektu, wśród uczestników projektu, nastąpi wzrost poczucia tożsamości, identyfikacji, a także integracji mieszkańców.
 3. Wzrost kompetencji życiowych i zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji
  W celu zwiększenia kompetencji życiowych i zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji, Klub Integracji Społecznej przeprowadzi cykl warsztatów. Warsztaty ukierunkowane będą na odkrywanie potencjałów zawodowych, podnoszenie własnych wartości, motywowanie poprzez rozpoznawanie kompetencji i predyspozycji zawodowych, poznanie sposobów i metod poszukiwania zatrudnienia, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjne, przygotowania do spotkania potencjalnym pracodawcą, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja). W wyniku przeprowadzonych działań nastąpi m.in. wzrost samodzielności oraz zaradności życiowej wśród uczestników warsztatów.
 4. Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców należących do grup wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem
  Wzrost poziomu wykształcenie pozwoli lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Na terenie Gminy Reszel występuje wysokie bezrobocie, jednakże w dużej mierze osoby poszukujące pracy nie posiadają odpowiedniego wykształcenia, pożądanego na danym rynku. W ramach działań aktywizacyjnych planowana jest organizacja kursów zawodowych. Realizacja wybranych kursów, poprzedzona będzie wcześniejszą diagnozą, która zobrazuje zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na daną specjalizację (analiza podaż – popyt). Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje, co zwiększy jego konkurencyjność na rynku pracy
Cel główny projektu: „Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, promocję integracji i włączenia społecznego oraz poprawę dostępności i jakości usług publicznych” jest realizowany poprzez cel infrastrukturalny:
 
„Racjonalne kształtowanie przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie wysokiej dostępności i odpowiedniego standardu infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców”.
 
Wyżej wymieniony cel będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
 1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej
  Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury będzie odpowiadać szerokiemu gronu użytkowników, zapewniając miejsce organizacji kulturalnej rozrywki, a przede wszystkim dając okazje do spotkań. Wskazane działania przyczynią się do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym miasta, w tym również udziału osób niepełnosprawnych.
 2. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
  Zmodernizowany budynek Miejskiego Ośrodka Kultury będzie przeznaczony na działalność społeczno-aktywizacyjną. W budynku MOK będzie mieścił się Klub Integracji Społecznej. Działania KIS będą ukierunkowane na aktywizację społeczną mieszkańców obszaru rewitalizacji. Zajęcia z zakresu aktywizacji społecznej na terenie Gminy prowadzi również Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu. Są to spotkania kulturalne, warsztaty integracyjne oraz imprezy kulturalne, których celem jest integracja społeczna i rozwój osobisty mieszkańców Gminy. W przypadku, gdy MOK nie będzie dysponował odpowiednio wyposażonymi salami do realizacji zajęć z zakresu aktywizacji społecznej, wówczas na czas organizacji tychże zajęć MOPS udostępni pomieszczenia siedziby KIS.
  Projekt wpisuje się w założenia Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
  Projekt realizuje założenia celu : „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich”.
Planowane efekty:
 1. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich 
  W wyniku realizacji projektu został zmodernizowany budynek Miejskiego Ośrodka Kultury o łącznej powierzchni użytkowej - 960,20 m2
 2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  W wyniku realizacji projektu został zmodernizowany jeden budynek Miejskiego Ośrodka Kultury
 3. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
  Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją wynosi – 0,09 ha.
 4. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich
  W ramach projektu komplementarnego „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” będą realizowane szkolenia, warsztaty służące aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru zdegradowanego – z projektu skorzysta 1150 osób. Ponadto MOK wraz z MOPS będą realizowały również inne działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu mające na celu poprawę aktywności mieszkańców i zwiększenie udziału w życiu publicznym na zrewitalizowanym obszarze.
Wartość projektu:
 1. Wydatki całkowite ogółem : 3 906 808,68 zł
 2. Wydatki kwalifikowane : 3 770 688,99 zł
 3. Wydatki niekwalifikowane : 136 119,69 zł
Dofinansowanie realizacji Projektu wynosi : 82,31 % wydatków kwalifikowanych t.j. 3 103 654,11 zł w tym: 
 1. współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie: 2 793 288,70 zł
 2. współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 310 365,41 zł

Gmina Reszel wniosła wkład własny w wysokości 17,69 % wydatków kwalifikowanych w kwocie : 667 034,59 zł oraz na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w wysokości : 136 119,69 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

69Galeria zdjęć: Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 755 39 00 - centrala
fax. (89) 755 07 58
 
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611