Aktualności

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszla, w rejonie ul. Kolejowej

  • 12-10-2023

O G Ł O S Z E N I E 

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Reszla, w rejonie ul. Kolejowej


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Reszlu uchwały Nr LXXVIII/512/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszla, w rejonie ul. Kolejowej oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz planu wraz z prognozami. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Reszla.
Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminareszel.pl ,
  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy w Reszlu, Dział Techniczno – Budowlany, ul. Reymonta 1-4, pok. nr 4

w terminie do dnia 13 listopada 2023 r. 

     Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU