Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Sobota, 30 Wrzesień 2023 Imieniny: Zofii i Hieronima

Edukacja

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025 – PRIORYTET 3 EDYCJA 2023

Gmina Reszel otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na realizację działań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dla:

czytaj dalej

„Jak postępować z odpadami wielkogabarytowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym”

Większość codziennych odpadów domowych można wyrzucić do ogólnego kosza na odpady lub posortować i umieścić w specjalnych workach, bądź pojemnikach do tego przeznaczonych, takich jak papier, szkło czy plastik. Niektóre niepotrzebne przedmioty, niezależnie od tego z jakiego materiału są wykonane, nie mieszczą się do standardowych pojemników ze względu na duże lub niestandardowe wymiary. Są to elementy wyposażenia wnętrz takie jak meble, łóżka, stoły, krzesła, materace, a nawet niektóre zabawki (np. koń na biegunach) i inne. Przedmioty te nazywane są odpadami wielkogabarytowymi
czytaj dalej

Podaruj Święta naturze

Racjonalne nawyki świąteczne przyczyniają się do zmniejszenia ilości powstających odpadów, oraz do obniżenia emisji dwutlenku węgla, którego wysoki poziom w atmosferze stanowi przyczynę postępujących zmian klimatu.
 
czytaj dalej

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 14 października 2022 roku, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. W czasie okolicznościowego przemówienia podziękował nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w pracę, a co za tym idzie w rozwój dzieci i młodzieży oraz wręczył nagrody za szczególne zasługi.
 
czytaj dalej

Zapraszamy na wystawę do Zespołu Szkół w Reszlu. Kreatywna poezja w ramach międzynarodowego projektu e-twinning “CREATIVITY WITH POETRY”.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu uczestniczą w międzynarodowym projekcie “Creativity with poetry” realizowanym on-line w ramach programu e-twinning. Nawiązaliśmy współpracę z innymi szkołami europejskimi, aby promować wielojęzyczność, a także rozwijać wrażliwość na poezję i sztukę, umiejętności korzystania z narzędzi TIK oraz kreatywność uczniów. Zastosowana została metoda blended learning łącząca nowoczesność z tradycją, 
czytaj dalej

Rusza „Akademia talentów” w ZSP w Reszlu

W grudniu 2020 roku, Burmistrz Reszla Marek Janiszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Reszel podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie na dofinansowanie projektu „Akademia Talentów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
 
czytaj dalej

Wirtualny finał międzynarodowego projektu Erasmus plus “Raising Responsible Citizen” w ZS Reszel

Od X.2018 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu realizowali międzynarodowy projekt biorąc udział w mobilnościach do szkół partnerskich w Turcji, Chorwacji, Grecji i Portugalii.
 
 
czytaj dalej

AKCJA EDUKACYJNA PN. "DZIECI UCZĄ RODZICÓW"

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. "Dzieci uczą rodziców". Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji "Dzieci uczą rodziców".  
 
czytaj dalej

Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces

 
Od września 2019 roku w Przedszkolu Samorządowym w Reszlu realizowany jest Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pod hasłem „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces
czytaj dalej

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Komunikat Dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu
o terminieI etapu rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do
klasy I 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Reszlu
 
 1. Postanowienia ogólne.
  1. Do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/21 przyjmowane są:
   1. Dzieci w wieku 7 lat urodzone w 2013 roku 
   2. Dzieci w wieku 6 lat urodzone w roku 2014 na wniosek rodzica, jeśli dziecko  korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej potwierdzającej możliwość rozpoczęcia nauki w szkole;

    Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie:
    • zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku - dotyczy dzieci spoza obwodu; 
    • oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów*, na przetwarzanie danych osobowych dziecka, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
      
  2. Dokumenty można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły od dnia 2 marca 2020. Zgłoszenie i wniosek są również do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.sp3.reszel.pl w zakładce Rekrutacja do szkoły / dokumenty do pobrania.
  3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  4. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
    
 2. Rekrutacja
  1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
   1. Złożenie zgłoszenia lub wniosku w sekretariacie szkoły w terminie od 2 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. w godz. 8.00-15.00;
   2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
   3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły nie później niż do 29 marca 2020 roku
   4. postępowanie odwoławcze;
   5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.
  2. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 
  3. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych przez Radę Miejską w Reszlu w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej.
  4. Publikacja wyników naboru odbędzie się po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 29 marca poprzez zamieszczenie  list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń w szkole.
  5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się 21 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 
    
 3. Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji
  Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów*, na przetwarzanie danych osobowych dziecka, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lub wymaganymi oświadczeniami, niezbędnymi do realizacji procesu rekrutacji.
  1. Wniosek i oświadczenia pobiera się w sekretariacie zespołu ul. Konopnickiej 2 lub ze strony www.sp3.reszel.pl w zakładce rekrutacja do szkoły / dokumenty do pobrania.
  2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się do 14 marca br. do dyrektora szkoły pierwszego wyboru (sekretariat zespołu ul. Konopnickiej 2).
    
 4. Procedura  odwoławcza
  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do K1misji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
  3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
  4. Dyrektor zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 
 
1 2 3 4
Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 755 39 00 - centrala
fax. (89) 755 07 58
 
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611