Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Czwartek, 4 Marzec 2021 Imieniny: Kazimierza i Łucji

Edukacja

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Reszlu

 
Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu
o terminie I etapu rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach,
liczbie wolnych miejsc i warunkach przyjęcia dziecka do 
Przedszkola Samorządowego w Reszlu wchodzącego w skład
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu
 
I. Zasady rekrutacji
 
 1. Do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Reszlu w roku szkolnym 2019/20 przyjmowane są:
  1. dzieci w wieku 6 lat w celu odbycia rocznego (obowiązkowego) przygotowania przedszkolnego;
  2. dzieci w wieku 5 lat na wniosek rodzica (nie ma obowiązku);
  3. dzieci w wieku 3- 4 lat na wniosek rodzica - w przypadku wolnych miejsc (nie ma obowiązku).

   Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie:
    
   • deklaracji o kontynuowaniu nauki Przedszkolu Samorządowym w Reszlu (dla dzieci, które uczęszczają przedszkola w zespole),
   • oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów*, na przetwarzanie danych osobowych dziecka, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły: wwwsp3.reszel.pl w zakładce rekrutacja do przedszkola/dokumenty do pobrania lub bezpośrednio w placówce ul .M. Konopnickiej 2 od dnia 4 marca
     
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 4. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.
 5. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola, do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje, co do kolejności przyjęcia.
II. Postępowanie rekrutacyjne
 
 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
  1. złożenie deklaracji lub wniosku w sekretariacie szkoły w terminie od 4 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. w godz. 8.00 – 15.00;
  2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
  3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie zespołu ul. M. Konopnickiej 2, listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola nie później niż do 29 marca 2019 r. godz. 14.00
  4. postępowanie odwoławcze;
  5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami nie później niż do 27 sierpnia 2019 r.
    
 2. Do Przedszkola Samorządowego w I etapie rekrutacji przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Reszel:
  1. pierwszeństwo mają dzieci sześcioletnie podlegające rocznemu obowiązkowi przedszkolnemu;
  2. w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci pięcioletnie;
  3. Jeśli są wolne miejsca przyjmowane są dzieci czteroletnie i trzyletnie
    
 3. W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się II etap rekrutacji.
 4. Publikacja wyników naboru odbędzie się po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 29 marca br. Poprzez zamieszczenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych na tablicy ogłoszeń do godz. 14.00.
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne miejsca, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się z 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.
III. Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji
 
 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego jest złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów*, na przetwarzanie danych osobowych dziecka, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lub wymaganymi załącznikami.
 2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu szkoły lub strony www.sp3.reszel.pl
 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się do 15 marca br. do dyrektora zespołu pierwszego wyboru , sekretariat zespołu, 11-440 Reszel, ul. Konopnickiej 2.
 4. Oświadczenie, o których mowa w pkt. 1. składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.
 5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.
 6. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.
IV. Procedura odwoławcza
 
 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony www.sp3.reszel.pl w zakładce rekrutacja / dokumenty do pobrania.
 
Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu
z dnia 04 marca 2019 r.
o liczbie wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Reszlu od 1 września 2019 r. 
w roku szkolnym 2019/20

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reszlu informuje, że nabór do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Reszlu w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu
 
Liczba wolnych miejsc wynosi: 47
Uwaga dzieci będą przypisywane do grup zgodnie z wiekiem, dzieci w tym samym wieku będą tworzyły grupę przedszkolną.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: SzczepieniaBaner: Szepienia-infoBaner: KoronaBaner: korona2Baner: NSP 2021Baner: NSP-naborBaner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: polski ebazarekBaner: Unia EuropejskaBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 7553900 - centrala
fax. (89) 7550758
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611